Reanimatie trainingen

Beste mensen

Er waren maar vijf mensen opgegeven voor reanimatie trainingen in april 2022. Gezien het lage aantal hebben we besloten nu te stoppen met deze trainingen en weer te gaan starten in september 2022.

Met vriendelijke groet

Bestuur Stichting Zundert Hartveilig

Jaar- en Financieel verslag 2021

JAAR- en FINANCIEELVERSLAG 2021 VAN

STICHTING ZUNDERT HARTVEILIG

Doelstelling

De Stichting heeft zich ten doel gesteld om:

–Het aantal inwoners dat overlijdt aan een plotse hartdood in de gemeente Zundert te verminderen.

–Ervoor te zorgen dat er voldoende AED-apparaten beschikbaar zijn.

–Het stimuleren voor het opleiden van voldoende geoefende mensen en nieuwe mensen, die beschikbaar willen zijn en ingezet kunnen worden.

–Het stimuleren van gebruikmaking van HartslagNu voor bedrijven en particulieren.

Bestuur

Het bestuur bestond op 1 januari 2021 uit de volgende personen;

Voorzitter:      De heer R. Disseldorp, voormalig huisarts in Rijsbergen.

Secretaris:      De heer P. Maas, oud-voorzitter EHBO Rijsbergen.

Penningmeester: De heer J. Koetsenruijter, oud-voorzitter EHBO Zundert.

Lid:           De heer J. Segers, voormalig brandweercommandant in Zundert.

Gedurende het jaar zijn er veranderingen gekomen door het overlijden van de heer J. Segers en het stoppen per juni 2021 van de heer Maas als bestuurslid.

Het bestuur kon worden aangevuld met de heer A. Peemen uit Rijsbergen.

Verder heeft Jarno van Nispen uit Zundert interesse getoond voor een bestuursfunctie binnen de Stichting. Dit moet nog worden geformaliseerd.

Nu bestaat het bestuur van de Stichting Zundert Hartveilig uit:

Voorzitter                               : Vacature

Secretaris/penningmeester   : De heer J. Koetsenruijter uit Zundert;

Lid                                           : De heer A. Peemen uit Rijsbergen;

Aspirant lid                             : De heer J. van Nispen uit Zundert.

Het bestuur is drie keer bij elkaar geweest om overleg te voeren, over de lopende zaken van de Stichting. Daarnaast is er twee keer overleg geweest met de nieuwe contactambtenaar Veiligheid, M. Koppen van de gemeente Zundert. Veel communicatie gebeurt via e-mail.

Er komen duidelijke afspraken met de gemeente Zundert om als eigenaar van de AED’s te gaan functioneren en de Stichting het beheer. Het betreft de AED’s die nu in eigendom zijn van de gemeente en van de Stichting.

Hiertoe wordt gestreefd om in 2022 een convenant op te stellen. Dit zou dan totaal gaan om vijftig AED’s, die 24-uur beschikbaar zijn in de gemeente Zundert.

Het bestuur is bezig met de aanpassing van de Statuten in verband met de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen. Daartoe heeft het bestuur een bestuursreglement opgesteld, naast het privacyreglement.

Er is het afgelopen jaar overeenstemming bereikt over een vergoeding voor het laten hangen van een AED-kast aan een particuliere woning.

Van de Nederlandse Hartstichting heeft de Stichting een AED met buitenkast gekregen om de gehele gemeente Zundert 6-minuten Zone te laten worden. Er was nog een blinde vlek tussen Zundert en Klein Zundert, maar met deze AED aan het Stokperdje te Zundert kon dit worden opgeheven. De gemeente voldoet nu hiermee aan de eis van de 6-minuten Zone.

HartslagNu

De Stichting heeft in haar doelstelling opgenomen dat ze het aanmelden bij HartslagNu stimuleert, zowel van AED’s als hulpverleners.

HartslagNu is één landelijk systeem om burgerhulpverleners te alarmeren.

Eén bestuurslid van de Stichting is via HartslagNu beheerder van het systeem en krijgt bericht als geldigheidsdata van aangemelde pads verlopen. Zo krijgt de beheerder automatisch bericht als er een oproep HartslagNu is geweest en met daarbij de mogelijk gebruikte AED’s. Mensen van het bestuur gaan dan ter plaatse kijken of er een AED daadwerkelijk is gebruikt. Dit gaat eventueel in samenspraak met de leverancier, die ook contract houder is voor het onderhoud van de AED’s, zijnde AED-partners.

Daarnaast wordt nu geregeld preventief een AED gehaald en dan is er geen code bekend bij de gebruiker. Het is daarom wenselijk om niet meer met afgesloten kasten te gaan werken. Hierdoor zijn de AED’s voor iedere gebruiker te halen. In 2022 zullen daartoe afspraken gemaakt gaan worden.

Binnen de gemeente Zundert zijn momenteel zo’n 463 inwoners aangemeld bij HartslagNu. Daarnaast zijn 62 AED’s geregistreerd. Helaas hebben nog niet alle bedrijven of particulieren, die in het bezit zijn van een AED deze registratie gedaan. De Stichting weet dat er totaal al meer dan 70 AED’s in omloop zijn, inclusief de geregistreerde.

HartslagNu oproepen

Afgelopen jaar zijn 23 meldingen HartslagNu geweest en is door de meldkamer drie keer verzocht een AED preventief te halen.

 Hiermee is aangetoond, dat de AED 26 keer zou worden ingezet. Een hoog aantal ten opzichte van voorgaande jaren. Met de annuleringen is het dan toch nog 21 keer, wat ook hoger ligt dan het jaar hiervoor.

 Van de 23 meldingen zijn:

5 meldingen door de meldkamer om diverse redenen geannuleerd;

6 mensen waren al overleden of ter plaatse overleden ondanks alle hulp;

8 patiënten zijn de gegevens bij de Stichting niet bekend;

4 mensen zijn met ritme naar het ziekenhuis gegaan;

Opleiding.

Sinds 2021 heeft Stichting Zundert Hartveilig Zundert de organisatie en administratie op zich genomen om nieuwe reanimatie- en herhalingslessen te organiseren van niet EHBO leden.

Deze lessen zullen worden gefaciliteerd door de EHBO-vereniging Zundert of door een andere partij.

De reanimatie trainingen in Rijsbergen of op locatie, wordt door de Stichting in eigen beheer gefaciliteerd met in bruikleen gegeven reanimatiemateriaal van EHBO-vereniging Zundert.

Om dit allemaal in goede banen te leiden is er een contactpersoon tussen de EHBO-vereniging en Stichting Zundert Hartveiling, zijnde Rianne van de Broek.

Het afgelopen jaar konden veel trainingen niet doorgaan, vanwege de corona maatregelen.

Er zijn maar 10 trainingen geweest, waarvan twee bij een Buurtschap en een bij een voetbalvereniging. Er werd één basiscursus gegeven met 13 deelnemers.

Totaal hebben 82 mensen de herhalingstraining gevolgd.

Financieel overzicht 2021

Inkomsten:                                                                           

Clubkas actie Rabobank                                                        310,87

Donaties                                                                                  120,–

Betaling reanimatie training                                                    25,–

Vergoeding defecte deksel door de gemeente                       141,57

————- +

                                                                                            € 597,44

========

Uitgaven:

Onkosten Rabobank                                                              180,66

Webhosting van twee jaar                                                     130,00

Onkostenvergoeding privé aansluiting voor de

Jaren 2019 – 2020 – 2021                                                     150,00

Onkosten nieuwe kap voor buiten AED-kast                       141,57

Onkosten gegevens bij Kamer van Koophandel                        0,02

Aanschaf buitenkast t.b.v. bedrijvenkring                             532,52

————- +

                                                                                             € 1.159,77

=========

Situatie kasboek:

Saldo 1 januari 2021                                      € 5.361,51

Saldo 31 december 2021                               € 4.799,38

De Stichting heeft bij haar oprichting een start kapitaal gekregen van de gemeente Zundert. Daarna zijn de inkomsten alleen maar via donaties of sponsering verkregen. De Stichting tracht een werkkapitaal te behouden voor haar functioneren.

Landelijke cijfers van HartslagNu.

Wat is het fijn, te mogen constateren dat het aantal burger hulpverleners en AED’s zijn toegenomen.

Thans:

237.731 burger hulpverleners, is een groei van 7,3 %

23.778 AED’s, is een groei van 12,8 %  [24-uur inzetbaar]

Wist u dat er in 2020:

11.901 reanimatiemeldingen waren, zijnde een groei van 8,1 %

in 99,9 % van de gevallen burger hulpverleners zijn opgeroepen;

in 91,3 % van de oproepen een AED is gevonden en gealarmeerd;

in 73,5 % van de oproepen dit door burger hulpverleners is geaccepteerd;

in 70,1 % van de oproepen de reanimatie is gestart door burger hulpverleners.

Stichting Zundert Hartveilig bedankt haar inwoners die hieraan een bijdrage leveren en daarmee de overlevingskansen in onze gemeente mede verhogen na een hartfalen.

Tevens wenst de Stichting u allen fijne Kerstdagen en een goed, gezond 2022 toe.

Bedankt voor uw stem

Afgelopen week hebben wij de kaart van de Rabobank mogen ontvangen vanuit de Rabo ClubSupport 2021 met een bedrag van liefst  310,87 Euro. 

Alle stemmers heel hartelijk bedankt.

STEM OOK OP ONS

Stichting Zundert Hartveilig doet dit jaar weer mee aan Rabo Clubsupport. Jouw stem  is geld waard! Kunnen wij rekenen op die van jou? Kijk op: Rabobank.nl/clubsupport

Van 4 tot/met 25 oktober a.s. kunt u uw stem kenbaar maken voor Clubsupport, waar Stichting Zundert Hartveilig ook onderdeel vanuit maakt. Alle leden van Rabobank de Zuidelijke Baronie mogen hun stem uitbrengen op hun vereniging, stichting of organisatie in het werkgebied van de Rabobank.

Wilt u Zundert Hartveilig een (financieel) steuntje in de rug geven, denk dan aan ons.

Met reanimatie en een AED kunnen we mensen levens redden. Dus stem ook op Stichting Zundert Hartveilig tijdens deze actie!

Stemmen kan via: https://www.rabobank.nl/clubsupport de Rabobank app.

Alvast hartelijk voor uw stem.

Stichting Zundert Hartveilig

Werken naar niet afgesloten kasten.

De AED

 In de gemeente Zundert zijn ruim zestig AED’s, waarvan ongeveer veertig altijd bereikbaar zijn.

Daarnaast zijn er ruim VIERHONDERD vrijwilligers, die aangemeld zijn bij HartslagNu. Dit is een

oproepsysteem welke door de meldkamers in werking kan worden gezet. De mensen worden

opgeroepen als er een melding is van hartfalen. In de oproep wordt dan een code naar de

hulpverleners gestuurd, waarmee zij de kast kunnen openen.

 Let op, de AED gaat niet werken bij een totale hartstilstand, maar alleen als er sprake is bij kamer fibrilleren. Dit wil zeggen, dat het hart wel trilt, maar niet effectief pompt. Bij een stilstaand hart is alleen maar een goede reanimatie mogelijk. 

Wat door de meldkamer steeds meer wordt gedaan, is dat bij een melding van onwel wording gevraagd wordt om alvast maar een AED te gaan halen, mocht de toestand van de patiënt slechter worden dan is er al een AED.   

Wij zijn als Stichting daarom met de gemeente Zundert [die eigenaar is van de vele AED’s] in overleg om de AED kasten niet meer af te sluiten. Er is dan meer tijdwinst en iedereen kan dan een AED

halen zonder dat er een oproep is van HartslagNu. 

De kast in de Prinsenstraat bij de SNS-bank is nu een nieuwe kast zonder slot of code. Deze kast kan men openen, door met beide handen de klep naar voren te trekken en dan de AED te pakken. 

De bedoeling is nu om alle 24-uurs kasten op deze wijze te gaan uitrusten. De gemeente Zundert en wij als Stichting zijn hier druk mee bezig. 

De AED-kast bij het Stokperdje kun je ook al openen zonder code en dat is al de tweede kast.

Jan Koetsenruijter

Bestuurslid/beheerder Stichting Zundert Hartveilig.

 

Nieuwe richtlijnen reanimatie na corona.

ProRail en NS werken mee aan uitbreiding AED-netwerk

ProRail en NS gaan binnen nu en 9 maanden op alle stations in Nederland een AED plaatsen. Het gaat in totaal om 715 AED’s. De uitbreiding van het AED-netwerk is op 14 juli begonnen met de plaatsing van twee AED’s op station Culemborg.

Het doel is dat over 9 maanden elk station minimaal beschikt over 1 AED die 24/7 beschikbaar is en is aangemeld bij HartslagNu. Nu hangen op 50 van de 400 stations in Nederland AED’s.

Waar komen de AED’s?
De nieuwe stations-AED’s worden zo opgehangen zodat ze dag en nacht te bereiken zijn vanaf het station en vanuit de directe omgeving van het station. Het gaat om AED’s die hangen op:

  • kleine stations,
  • in de centrale hal van (grote) stations,
  • op looproutes (bij in- en uitgangen),
  • op pleinen voor de stations.

Beheer van de AED’s
NS en ProRail beheren de AED’s op de stations in samenwerking met de AED-leverancier. Het beheer kan niet worden gedaan door lokale verenigingen of stichtingen.

Kasten met pincode
De AED-kasten op de stations krijgen een pincode. In de HartslagNu-oproep ontvangen burgerhulpverleners deze code om de kast te kunnen openen. De kasten zijn ook te openen door medewerkers van NS en ProRail. Op de kast zelf staat ook een telefoonnummer dat men in een noodsituatie kan bellen om de buitenkast te openen.

AED’s van eigen bhv-organisatie

Op veel stations is een eigen bhv-organisatie actief. NS en ProRail alarmeert deze bedrijfshulpverleners bij een calamiteit op het station. Ook heeft de bhv-organisatie eigen AED’s op de stations hangen. Deze AED’s zijn vaak niet openbaar toegankelijk, omdat ze bijvoorbeeld achter de incheckpoortjes hangen. Deze AED’s alarmeert HartslagNu niet. De AED’s zijn in noodsituaties wel te gebruiken door het telefoonnummer op de kast te bellen.

Veiligheid voorop!
Wij wijzen burgerhulpverleners erop dat wanneer zij worden opgeroepen een AED op een station te halen, dit veilig te doen. De regels van het station gelden ook in deze situatie. Lopen over het spoor, een dichte slagboom negeren of over incheckpoortjes springen is uiteraard niet toegestaan.

Oproep HartslagNu

Bij verlopen scholing blijven wij alarmeren

Beste partner,

HartslagNu blijft burgerhulpverleners met een verlopen scholing alarmeren tot 1 mei 2022. Dit om iedereen de tijd te geven een reanimatietraining te volgen.

Beste burgerhulpverleners willen jullie na het volgen van de training je scholingsdatum aanpassen in je HartslagNu-account? Bedankt!

Jaarverslag over het jaar 2020

Doelstelling

De Stichting heeft zich ten doel gesteld om

–Het aantal inwoners dat overlijdt aan een plotse hartdood in de gemeente Zundert te verminderen.

–Voorwaarden te scheppen om ervoor te zorgen dat er binnen 6 minuten (loop-)afstand een AED

   Beschikbaar is.

–Ervoor te zorgen dat er voldoende AED apparaten beschikbaar zijn.

–Het stimuleren van het opleiden van voldoende geoefende mensen die beschikbaar zijn en ook

   Ingezet kunnen worden.

–Het stimuleren van gebruikmaking van HartslagNu.

Bestuur

Bestuur bestaat uit de volgende personen;

      Voorzitter:                   De heer R. Disseldorp, voormalig huisarts in Rijsbergen.

      Secretaris:                   De heer P. Maas, oud-voorzitter van EHBO Rijsbergen.

      Penningmeester:      De heer J. Koetsenruijter, oud-voorzitter EHBO Zundert.

      Lid:                                  De heer J. Segers, voormalig brandweercommandant in Zundert.

HartslagNu

De Stichting heeft in haar doelstelling opgenomen dat ze het aanmelden bij HartslagNu stimuleert.

Door het samengaan van HartslagNu en HartveiligWonen is er één landelijk systeem ontstaan om burgerhulpverleners te alarmeren. In de loop van 2018 zijn alle meldkamers ambulancezorg overgegaan op hetzelfde systeem met HartslagNu als naam en de techniek van HartveiligWonen. In de loop van 2019 is dit verder uitgerold en de software hier en daar aangepast. Als sprake is van een melding van hartfalen wordt nagenoeg automatisch HartslagNu geactiveerd.

Binnen de gemeente Zundert zijn momenteel zo’n 425 inwoners aangemeld bij HartslagNu.

Daarnaast heeft de Stichting in 2017 onder strikte voorwaarden de mogelijkheid gekregen om in het systeem van HartslagNu te kijken. Een bestuurslid is nu de lokale beheerder bij HartslagNu om AED gegevens aan te passen, te verwijderen of tijdelijk buiten gebruik te stellen als de AED door bepaalde omstandigheden niet beschikbaar is.

Daarnaast kan ingezien worden van welke burgerhulpverleners de geldigheid van hun certificaat gaat/is verlopen. Zij kunnen dan alsnog door hem benaderd worden om dit aan te passen. Dat gesprek met de burgerhulpverlener verloopt in een prettige sfeer waarbij van beide kanten vragen kunnen worden gesteld en beantwoord.

Met deze gegevens kunnen we doelgerichter gaan werken aan bijvoorbeeld opleidingen.

2020

Financiën.

De Stichting heeft in 2020 weinig activiteit kunnen ontplooien om op zoek te gaan naar middelen om haar doelstellingen te kunnen bereiken.

Ook voor 2020 heeft de Kruisvereniging zich weer bereid verklaard om de opleidingskosten voor haar rekening te nemen, onder de nadrukkelijke voorwaarde dat dit enkel en alleen geldt voor inwoners van de gemeente Zundert. Eventuele cursisten van buiten de gemeente zullen dus zelf het cursusgeld moeten betalen. De opleidingskosten zijn zowel van toepassing op de basiscursus als de herhalingslessen.

De folder actie uit 2015 levert nog jaarlijks een klein bedrag op als ook de clubactie van de Rabobank.

Opleiding.

Stichting Zundert Hartveilig heeft de organisatie en de administratie op zich genomen om nieuwe reanimatie- en herhalingstrainingen te organiseren. Deze zullen worden gefaciliteerd door EHBO vereniging Zundert of door een andere partij. De reanimatie trainingen in Rijsbergen zal door de Stichting in eigen beheer gefaciliteerd worden met in bruikleen gegeven reanimatiemateriaal van de EHBO vereniging Zundert.                                                                                                   De Stichting hoopt met de organisatie en administratie in eigen beheer te houden, dat de nieuwe reanimatie en herhalingslessen in de gemeente Zundert gewaarborgd wordt.  

In 2020 zijn mede door de Covid-19 pandemie de opleidingen/herhalingen niet of in aangepaste

vorm door gegaan. In totaal zijn er in 2020 nog 14 cursisten opgeleid tot AED-bediener en hebben er 80 de herhalingsles nog kunnen volgen. Als gevolg van de corona maatregelen zijn er in 2020 geen verdere basis- en/of herhalingscursussen meer gestart.

Ook de workshop over reanimatie en burgerhulpverlening bij Mencia Sandrode heeft door de pandemie geen doorgang kunnen vinden.

HartslagNu oproepen

Door de 425 personen die zich aangemeld hebben bij HartslagNu zijn bij een hartfalen in de gemeente Zundert  de volgende resultaten bereikt.

Oproepen HartslagNu bij hartfalen * Reanimatie geslaagd  **
Achtmaal        2

Klein- Zundert 3

Rijsbergen 4

Wernhout 2

Zundert 4

2
  • Van  de 15 oproepen zijn er 2 waarbij een AED preventief gehaald is in opdracht van de meldkamer. In 2019 was dit 6 keer. Dus 13 keer een effectieve oproep.

**   Van de 13 oproepen zijn er;

                — 2 geannuleerd omdat de patiënt al was overleden

                — 5 waarbij de patiënt in het ziekenhuis is overleden ( bijv. vanwege gezondheid)

                — 2 waarbij de patiënt met ritme naar het ziekenhuis is gegaan en weer gezond naar huis.

                — 4 waarvan de Stichting niets nader heeft vernomen over de afloop.

Aangezien een AED gemiddeld zo’n 10 jaar meegaat heeft de gemeente Zundert in 2020 besloten om 33 AED’s te vervangen. De nieuwe AED’s zijn volautomaten i.p.v. de halfautomaten die vanuit het Rabobank project verkregen waren.

De nieuwe AED’s zijn voorzien van GPS. Hierdoor zijn de AED’s bij inzet te volgen en worden storingen rechtstreeks naar de leverancier doorgezet. Ook bij diefstal kan vanuit de leverancier de AED gevolgd worden.

Samen met de gemeente wordt bekeken of de AED kasten nu permanent geopend kunnen blijven of dat ze alsnog met sleutel of code geopend moeten worden.

De Nederlandse Hartstichting heeft er ons, in het kader van een onderzoek naar een 24/7 landelijke dekking van de zes-minuten-zones, op gewezen dat er binnen onze gemeente nog een blinde vlek was. In dat kader hebben we gebruik gemaakt van de mogelijkheid om bij hun een AED met buitenkast aan te vragen. Dat is gelukt.

In het voorjaar van 2021 wordt deze kast opgehangen. Daardoor is de gemeente Zundert volledig afgedekt door de zes-minuten-zones.