Vervangen van stalen kasten naar nieuwe AVIA kasten.

Door de gemeente Zundert zijn dertig nieuwe AVIA kasten gekocht, die open gemaakt kunnen worden zonder code. Het grote voordeel hiervan is, dat nog sneller en gemakkelijker een AED gepakt kan worden voor een reanimatie. Tevens zijn de nieuwe kasten voorzien van een wit knipperlicht, zodat ze goed te vinden zijn in het donker. Er hoeft ook niet meer met een sleutel gewerkt te worden.

Stichting Zundert Hartveilig heeft op zich genomen om deze kasten te vervangen in de komende periode.

Zie eerste foto de oude kast, waarbij de AED ook vaak erin bleef hangen en rechts de nieuwe kast.

Basiscursus reanimatie training

Op woensdag 6 en donderdag 7 maart 2024 wordt er een basistraining reanimatie georganiseerd door Stichting Zundert Hartveilig.

Deze training bestaat uit twee avonden en worden gegeven in Klein Zundert. Aanmelden kan via de link op deze website.

De eerste avond is de basale reanimatie training en de tweede avond wordt de AED behandeld.

Babypop ontvangen voor reanimatietrainingen

Op dinsdag 6 februari 2024 mocht Stichting Zundert Hartveilig een babypop voor reanimatie trainingen ontvangen.

Dit werd mogelijk gemaakt door middel van sponsering van de heer Gerard Roelands. De Stichting is hem hiervoor bijzonder dankbaar, want nu kunnen we de herhalingslessen compleet maken.

Vanaf deze plaats willen wij de Heer Roelands hiervoor heel hartelijk bedanken.

Namens Stichting Zundert Hartveilig

Jan Koetsenruijter

Penningmeester

Weetjes van HartslagNu

Wist u dat in 2021:

13.532 reanimatiemeldingen zijn geweest?

In 83% van de gevallen de melding is aangenomen door burger hulpverleners;

In 76% van de gevallen de reanimatie is gestart door burger hulpverleners;

In 61% van de gevallen al een AED was aangesloten;

In 40% van de gevallen al een shock werd toegediend;

In Nederland nu 25.638 AED’s zijn aangemeld bij HartslagNu.

In 2023 HartslagNu ongeveer 80.000 profielen heeft moeten verwijderen, omdat deze niet meer aan de eisen voldeden, zoals geldigheid certificaat, verlopen van de training, verwijderd wilde worden e.d.

JAAR- EN FINANCIEELVERSLAG 2023

JAAR- en FINANCIEELVERSLAG 2023

Doelstelling.

De Stichting heeft zich ten doel gesteld om:

–Het aantal inwoners dat overlijdt aan plotseling hartfalen in de gemeente Zundert te

verminderen.

–Ervoor te zorgen dat er voldoende AED-apparaten beschikbaar zijn.

–Het stimuleren voor het opleiden van voldoende geoefende mensen en nieuwe mensen,

die beschikbaar willen zijn en ingezet kunnen worden om te reanimeren.

–Het stimuleren om particuliere AED’s aan te melden bij HartslagNu en deze update te

houden.

Hoe te bereiken.

De Stichting organiseert reanimatie lessen, zowel nieuwe- als herhalingstrainingen.

De Stichting controleert met regelmaat de beschikbare 24-uur AED’s.

De Stichting is lid van Reanimatiepartners.

De Stichting heeft het beheer op zich genomen van ongeveer 50 AED’s.

De Stichting heeft meegewerkt aan een gebied dekkend netwerk van AED’s in de gemeente Zundert.

De Stichting vraagt particulieren en bedrijven om eigen AED’s aan te melden bij HartslagNu.

De Stichting vraagt tijdens de trainingen aandacht voor HartslagNu.

De Stichting draagt zorg voor promotie van haar activiteiten.

De Stichting heeft goede contacten met de gemeente Zundert, die als eigenaar optreedt van de 50 AED’s, zodat deze tijdig vervangen kunnen worden.

Bestuur.

Het bestuur bestond op 1 januari 2023 uit:

Voorzitter                               : De heer M. Vermeeren uit Zundert;

Penningmeester                     : De heer J. Koetsenruijter uit Zundert;

Secretaris                               : Mevr. I. Sprenkels, uit Rijsbergen.

Lid                                           : De heer J. van Nispen uit Zundert;

Lid                                           : Mevrouw R. van den Broek, namens EHBO Zundert;

Lid                                           : Dhr. J. Huisman, uit Rijsbergen.

Lid                                           : Mevr. F. Heutmekers, uit Zundert.

Dit voltallig bestuur is geregeld bij elkaar geweest om overleg te voeren. Daarnaast is er met een afvaardiging vier keer overleg geweest met de nieuwe contactambtenaar Veiligheid, M. Koppen van de gemeente Zundert.

Veel communicatie gebeurde via e-mail, WhatsApp of telefonisch.

De Stichting heeft gevraagd om een convenant met de gemeente Zundert zodat het AED-netwerk voor nu en in de toekomst veilig wordt gesteld. Voorstel is om de gemeente Zundert eigenaar te laten zijn van de openbare AED’s en daarbij die van de Stichting over te nemen. De Stichting zal dan het beheer doen.

Dit zou dan gaan om 50 AED’s, die 24-uur beschikbaar zijn in de gemeente Zundert.

In 2023 is hier geregeld overleg over geweest om tot een goed en juist document te komen.

Dit convenant krijgt zijn beslag begin 2024.

HartslagNu

De Stichting heeft in haar doelstelling opgenomen dat ze het aanmelden bij HartslagNu stimuleert, zowel van AED’s als hulpverleners.

HartslagNu is één landelijk systeem om burgerhulpverleners te alarmeren.

Eén bestuurslid van de Stichting is via HartslagNu beheerder van het systeem en krijgt bericht als geldigheidsdata van aangemelde pads verlopen. Zo krijgt de beheerder automatisch bericht als er een oproep van HartslagNu is geweest en welke AED’s ingezet konden zijn. Mensen van het bestuur gaan dan ter plaatse kijken of er een AED daadwerkelijk is gebruikt. Indien nodig wordt de AED voorzien van nieuwe pads, zodat deze direct weer inzetbaar is.

Vervolgens wordt geregeld preventief een AED gehaald en dan is er geen code bekend bij de gebruiker. Het is daarom wenselijk om niet meer met afgesloten kasten te gaan werken. Hierdoor zijn de AED’s voor iedere gebruiker te halen. In 2023 zijn daarom afspraken gemaakt met de gemeente Zundert, dat alle afgesloten kasten worden vervangen door nieuwe AVIA kasten zonder code, zodat de AED’s sneller gepakt kunnen worden en deze voor iedereen te bereiken zijn, ook buiten een oproep van HartslagNu.

Begin 2024 zullen stapsgewijs de stalen kasten verdwijnen. De AED’s zijn uitgerust met een soort track en trace, zodat deze zijn te traceren. Via dit systeem worden ook storingen doorgegeven aan de leverancier, waarna de Stichting kan gaan kijken wat er aan de hand is.

Binnen de gemeente Zundert zijn momenteel zo’n 418 inwoners aangemeld bij HartslagNu. Daarnaast zijn 66 AED’s geregistreerd. Dit is een fantastisch aantal en ook goed verspreid in het buitengebied. Grote waardering voor bedrijven/particulieren die zich hiervoor hebben ingezet.

HartslagNu oproepen

Afgelopen jaar zijn 31 oproepen HartslagNu geweest.

Door de meldkamer of een huisarts is 5 keer verzocht een AED preventief te halen.

 Van de 31 oproepen zijn:

5 oproepen door de meldkamer geannuleerd;

26 keer is er een reanimatie inzet geweest;

Hiervan is het volgende bekend:

6 mensen zijn met ritme naar het ziekenhuis gegaan;

7 mensen waren vermoedelijk ter plaatse al overleden;

2 mensen hadden een niet reanimeerbeleid en is de hulpverlening gestaakt;

11 gevallen is de afloop niet van bekend;

HartslagSamen – voor partners.

HartslagSamen is voor iedereen die betrokken is geweest bij een reanimatie. Men kan dan via HartslagSamen in contact komen met elkaar. Mensen die een hartstilstand hebben overleefd, familie en vrienden van het slachtoffer, professionele hulpverleners en burgerhulpverleners kunnen allemaal terecht bij HartslagSamen.

HartslagSamen is een initiatief van HartslagNu.

Afgelopen jaar is hierop al een paar keer een beroep op gedaan

Opleiding.

In 2023 kon zonder beperkingen weer begonnen worden met reanimatie trainingen.

Vanaf juni 2023 is Stichting Zundert Hartveilig met alle reanimatie opleidingen in de gemeente Zundert belast. In goed overleg met EHBO-vereniging Zundert zijn deze afspraken tot stand gekomen. De EHBO-vereniging verzorgt nu alleen nog reanimatie lessen aan haar leden. Met deze omschakeling wordt het duidelijker wie wat doet, is continuïteit gewaarborgd en is het beter werkbaar. De Stichting is reanimatiepartner en is beheerder bij HartslagNu. De Stichting heeft hiervoor nieuw oefenmateriaal moeten aanschaffen, waardoor het afgelopen extra hoge kosten zijn gemaakt.

Jaarlijks krijgen 180.000 mensen een hartinfarct, hartstilstand of een beroerte. Snelle hulp is dan geboden. Uit onderzoek blijkt dat mensen toch nog twijfelen om 112 te bellen en vooral als de patiënt zegt, dat het wel gaat. De Nederlandse Hartstichting heeft daarom een Spoedcursus ontwikkeld: Heb je even? Red een leven.

Deze simpele en snelle cursus kost maar vijf minuten van je tijd. Ook is deze informatie een goede basis om daarna een volledige reanimatie training te volgen.

In 2023 hebben 129 mensen een reanimatietraining gevolgd en zijn 15 mensen voor reanimatie opgeleid. Er is lesgegeven bij buurtschappen, bedrijven en sportverenigingen.

Financieel overzicht 2023

Inkomsten:                                                                                                  

Clubkas actie Rabobank                                                        288,48

Donaties                                                                                     30, —

Sponsering Kruisvereniging Rijsbergen e.o.                        1.980,30

Sponsering Kruisvereniging Zundert e.o.                             3.217, —

Bijdrage cursisten                                                                     490,–

Betaling factuur gemeente Zundert                                         480,–

Betaling factuur Sligchers                                                        100,–

Betaling factuur Thebe Zorg                                                      90,–

Betaling factuur VV Zundert                                                     80,–

Vergoeding gebruik Pads door RAV                                       218,69

————— +

                                                                                           € 6.974,47  

========

Uitgaven:

Onkosten Rabobank                                                              230,76

Webhosting                                                                           145,–

Vergoeding kader-instructeurs voor geven reanimatie

training                                                                                  615,19

Huur ruimte, koffie/thee voor de lessen                                651,–

Betaling aan EHBO-vereniging Zundert vóór de

Overgang van de lessen naar de Stichting                          4.620, —

Aanschaf van nieuwe pads/onderdeel kast                           623,28

Aanschaf twee oefen AED’s en twee Poppen                     1.383,39

Bestuurskosten                                                                       367,40

Porto kosten                                                                             18,18

Klein materiaal voor onderhoud aan de kasten                        15,94

Terugbetaling te veel ontvangen Sponsering                        370,–

————- +

                                                                                          € 9.040,14

=========

Situatie kasboek:

Saldo 1 januari 2022                                      € 4.526,85

Saldo 31 december 2022                               € 2.461,18

De Stichting heeft bij haar oprichting een start kapitaal gekregen van de gemeente Zundert. Daarna zijn de inkomsten alleen maar via donaties of sponsering verkregen. De Stichting tracht een werkkapitaal te behouden voor haar functioneren.  Over het jaar 2023 hebben we een negatief saldo. De extra kosten zijn gemaakt voor nieuw reanimatie materiaal.

Door de nieuwe werkafspraken moet eveneens gewerkt gaan worden met een nieuw financieel beleid. Dit jaar zaten we in de overgang en hopen in 2024 een gunstiger financieel overzicht te kunnen presenteren.

Reanimatie training

Staat u wel eens stil bij een hartstilstand?

Bij een acute hartstilstand is de snelheid van handelen van levensbelang. Als niet binnen 6 minuten gestart wordt met reanimeren en het toedienen van een schok door middel van een AED dalen de overlevingskansen dramatisch.

Omdat ook in onze gemeente op veel plaatsen de ambulance niet binnen dat tijdsbestek ter plaatse kan zijn, is de inzet van vrijwilligers met een AED vaak levensreddend. In combinatie met reanimeren (beademen en hartmassage) geeft het tijdig toedienen van zo’n schok een

stijging van de overlevingskansen tot 70 %.

We gaan een basistraining geven op woensdag 6 en donderdag 7 maart 2024.

U kunt zich hiervoor al aanmelden.

Op de website van de Nederlandse Hartstichting staat een promo filmpje,

HEB JE EVEN? REDT EEN LEVEN.

Het is goed om deze vooraf te bekijken.

SPOEDCURSUS REANIMATIE

Beste reanimatiecursist,

Je volgt binnenkort bij ons een reanimatiecursus. Ter voorbereiding hierop kun je de Spoedcursus van de Hartstichting doen. Een simpele, snelle cursus waarin je in 5 minuten leert hoe je de signalen van een hartinfarct, hartstilstand en beroerte herkent en wat je dan moet doen.

Hiermee ben je voor aanvang van de reanimatiecursus al bekend met de signalen van een hartstilstand én leer je de signalen van beroerte en hartinfarct kennen.

Dit is heel belangrijk want elk jaar krijgen zo’n 180.000 mensen een hartinfarct, hartstilstand of beroerte (inclusief een TIA). Snelle hulp is belangrijk. Hoe eerder de behandeling start, hoe groter de kans op overleven en een goed herstel.

Ga naar:

www.hartstichting.nl/help-mee-met-tijd/spoedcursus

Delen graag

Deel de cursus ook met bekenden. Want hoe meer mensen de signalen kennen en weten wat ze moeten doen, hoe meer levens we kunnen redden.

Jouw feedback is welkom

De Hartstichting is benieuwd naar jouw mening! Hiermee kan de Spoedcursus verbeterd worden. Via deze korte enquête kun je feedback geven op de Spoedcursus:

www.hartstichting.nl/help-mee-met-tijd/spoedcursus/vragenlijst

Namens de Hartstichting alvast bedankt voor het invullen.

Protocol starten reanimatie niet gewijzigd

Protocol starten reanimatie niet gewijzigd

Na het incident met de doelman van RKC Waalwijk, Etienne Vaessen, op zaterdag 30 september is er onduidelijkheid over wanneer te starten met reanimeren. De Nederlandse Reanimatieraad (NRR) is echter duidelijk: Het protocol wanneer te starten met reanimeren is ongewijzigd en ook de KNVB volgt deze richtlijnen. Samenvattend:

Men start met reanimeren als een slachtoffer:

1: Niet reageert op aanspreken en aanschudden, en

2: Niet ademt, niet normaal ademt, of er is twijfel

Een slachtoffer dat door een klap tegen het hoofd het bewustzijn verliest en daarbij tevens een snurkende ademhaling heeft, kan mogelijk zorgen voor twijfel bij hulpverleners. De hoofdkantel-kinliftmethode om de luchtweg te openen, daarna kijken, luisteren en voelen of er sprake is van een normale ademhaling kan deze twijfel wegnemen. Maar mocht er dan nog steeds sprake zijn van twijfel dan is starten met reanimatie de enige goede optie.

De NRR juicht het toe dat er na de boven beschreven controle bij twijfel direct gestart wordt met reanimeren. De schade van het niet starten van de reanimatie wanneer deze wel noodzakelijk is, is vele malen groter dan wanneer gestart wordt met reanimeren en dit korte tijd later niet nodig blijkt te zijn. Dit is geen preventief reanimeren zoals het wat ongelukkig is genoemd.

De NRR wil tevens graag duidelijk maken dat het inslikken van de tong niet mogelijk is. Dit is een wijd verspreid misverstand. Bij een slachtoffer dat buiten bewustzijn is, bestaat wel het risico dat de tong naar achteren zakt en de luchtweg (gedeeltelijk) blokkeert. Door de hoofdkantel-kinliftmethode kan de luchtweg worden geopend en kan middels kijken, luisteren en voelen worden gekeken of sprake is van een normale ademhaling of niet en of zo nodig gestart moet worden met reanimatie.

Voor meer informatie kan je terecht op website www.reanimatieraad.nl of bij de woordvoerder van de Nederlandse Reanimatie Raad via 088-7327277.

Tevens wijzen wij je graag op de geplande Europese campagne ‘Saving a Life’ van de UEFA en de ERC.

www.savingalife.com/about

www.reanimatieraad.nl/nieuws/campagne-saving-a-life-uefa-en-erc/

Jaarverslag HartslagNu 2022

   

JAAR- en FINANCIEELVERSLAG 2022 

VAN STICHTING ZUNDERT HARTVEILIG

Doelstelling.

De Stichting heeft zich ten doel gesteld om:

–Het aantal inwoners dat overlijdt aan plotseling hartfalen in de gemeente Zundert te

   verminderen.

–Ervoor te zorgen dat er voldoende AED-apparaten beschikbaar zijn.

–Het stimuleren voor het opleiden van voldoende geoefende mensen en nieuwe mensen,

   die beschikbaar willen zijn en ingezet kunnen worden om te reanimeren.

–Het stimuleren dat bedrijven en particulieren zich aanmelden bij HartslagNu om ingezet te

   kunnen worden.

–Het stimuleren om AED’s aan te melden bij HartslagNu en deze update te houden.

Hoe te bereiken.

De Stichting organiseert reanimatie lessen, zowel nieuwe als herhalingstrainingen.

De Stichting controleert met regelmaat de beschikbare 24-uur AED’s.

De Stichting is lid geworden van Reanimatiepartners.

De Stichting heeft het beheer op zich genomen van ongeveer 46 AED’s.

De Stichting heeft meegewerkt aan een gebied dekkend netwerk van AED’s.

De Stichting wil particulieren en bedrijven benaderen om eigen AED’s aan te melden bij HartslagNu.

De Stichting vraagt tijdens de trainingen aandacht voor HartslagNu.

De Stichting draagt zorg voor promotie van haar activiteiten.

Bestuur.

Het bestuur bestond op 1 januari 2022 uit de volgende personen;

Voorzitter:                                    De heer R. Disseldorp, voormalig huisarts in Rijsbergen.

Secretaris/Penningmeester:        De heer J. Koetsenruijter, Zundert.

Lid:                                              De heer A. Peemen, Rijsbergen.

Het bestuur kon worden aangevuld met de heer A. Peemen uit Rijsbergen. Echter lopende het jaar heeft hij zijn functie ter beschikking gesteld.  Verder is de heer R. Disseldorp begin 2022 overleden.

We zijn toen naarstig op zoek gegaan naar nieuwe mensen en via persoonlijke gesprekken en advertentie in de Zundertse Bode hebben zich nieuwe mensen aangemeld.

Nu bestaat het bestuur op 31 december 2022 uit:

Voorzitter                               : De heer M. Vermeeren uit Zundert;

Secretaris/penningmeester   : De heer J. Koetsenruijter uit Zundert;

Lid                                           : De heer J. van Nispen uit Zundert;

Lid                                           : Mevrouw R. van den Broek, namens EHBO Zundert;

Lid                                           : Dhr. J. Huisman, uit Rijsbergen.

Lid                                           : Mevr. F. Heutmekers, uit Zundert.

Lid                                           : Mevr. I. Sprenkels, uit Rijsbergen.

Dit voltallig bestuur is nog maar een keer bij elkaar geweest om overleg te voeren en om kennis te maken. Daarnaast is er met een afvaardiging twee keer overleg geweest met de nieuwe contactambtenaar Veiligheid, M. Koppen van de gemeente Zundert.

Begin 2022 is drie keer overleg geweest met enkele adspirant bestuursleden om te komen tot een voltallig bestuur. Veel communicatie gebeurde via e-mail, WhatsApp of telefonisch.

Er is gevraagd om een convenant met de gemeente Zundert. Voorstel is om de gemeente Zundert aan te wijzen als eigenaar van de AED’s en de Stichting het beheer. Het betreft de AED’s die nu in eigendom zijn van de gemeente en van de Stichting.

Dit zou dan gaan om 50 AED’s, die 24-uur beschikbaar zijn in de gemeente Zundert.

Het bestuur heeft in 2022 nieuwe Statuten gemaakt in verband met de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen. Vervolgens heeft het bestuur een bestuursreglement opgesteld, naast het privacyreglement.

HartslagNu

De Stichting heeft in haar doelstelling opgenomen dat ze het aanmelden bij HartslagNu stimuleert, zowel van AED’s als hulpverleners.

HartslagNu is één landelijk systeem om burgerhulpverleners te alarmeren.

Eén bestuurslid van de Stichting is via HartslagNu beheerder van het systeem en krijgt bericht als geldigheidsdata van aangemelde pads verlopen. Zo krijgt de beheerder automatisch bericht als er een oproep van HartslagNu is geweest en met daarbij de mogelijk gebruikte AED’s. Mensen van het bestuur gaan dan ter plaatse kijken of er een AED daadwerkelijk is gebruikt. Dit gaat eventueel in samenspraak met de leverancier, die ook contract houder is voor het onderhoud van de AED’s, zijnde AED-partners.

Daarnaast wordt nu geregeld preventief een AED gehaald en dan is er geen code bekend bij de gebruiker. Het is daarom wenselijk om niet meer met afgesloten kasten te gaan werken. Hierdoor zijn de AED’s voor iedere gebruiker te halen. In 2023 zullen daartoe nog verdere afspraken gemaakt gaan worden.

De Stichting is wel bezig om bij het verplaatsen van de AED of aankoop nieuwe AED’s de kasten niet meer te voorzien van een code. Daarom zijn er nu al 7 AVIA kasten zonder code.

Binnen de gemeente Zundert zijn momenteel zo’n 463 inwoners aangemeld bij HartslagNu. Daarnaast zijn 66 AED’s geregistreerd. Helaas hebben nog niet alle bedrijven of particulieren, die in het bezit zijn van een AED deze registratie gedaan.

HartslagNu oproepen

Afgelopen jaar zijn 22 inzetten AED’s geweest. Hiervan is door de meldkamer 8 keer verzocht een AED preventief te halen en waren er 12 reanimaties.

Daarnaast werd 1 AED gehaald voor grondgebied Etten-Leur en werd 1 oproep geannuleerd.

Duidelijk is wel dat het aantal meldingen voor preventief halen is toegenomen. Een afgesloten kast is dan fataal, want de code wordt niet gestuurd en is bij de meldkamer niet bekend. Reden voor de Stichting om over te gaan op niet afsluitbare kasten. Al veel AED’s zijn voorzien van een soort track en trace systeem. Hierdoor moet dit nu geen probleem meer zijn.   

 Van de 22 meldingen zijn:

1 melding door de meldkamer geannuleerd;

1 AED nodig op het grondgebied van Etten-Leur;

8 keer opdracht van de meldkamer om AED preventief te halen;

12 keer HartslagNu inzet;

Hiervan is het volgende bekend:

3 mensen zijn met ritme naar het ziekenhuis gegaan;

2 mensen waren vermoedelijk ter plaatse al overleden;

7 mensen weten we de afloop niet van;

HartslagSamen – voor partners.

HartslagSamen is voor iedereen die betrokken is geweest bij een reanimatie. Men kan dan via HartslagSamen in contact komen met elkaar. Mensen die een hartstilstand hebben overleefd, familie en vrienden van het slachtoffer, professionele hulpverleners en burgerhulpverleners kunnen allemaal terecht bij HartslagSamen.

Binnenkort kan men via het HartslagNu-account aangeven of je wilt deelnemen aan HartslagSamen.

HartslagSamen is een initiatief van HartslagNu.

Opleiding.

In 2022 kon weer begonnen worden met trainingen. Er was nog wel aandacht voor coronamaatregelen. 113 mensen hebben de reanimatietraining gevolgd en 16 mensen zijn voor reanimatie opgeleid. Er is aan particulieren lesgegeven, maar ook aan mensen van buurtpreventie, bij bedrijven en voetbal verenigingen.

Bijzonderheden.

In 2022 is camping Priem overgenomen door een nieuwe exploitant en dit is camping Buijsse Heide gaan heten. De nieuwe mensen hadden geen bezwaar om de AED daar te laten hangen, zodat dit is voortgezet.

In maart 2022 heeft de COOP in Wernhout een eigen AED aangeschaft welke in de winkel is gehangen. Tijdens openingstijden is deze AED beschikbaar voor de omgeving. Stichting Zundert Hartveilig was met een afvaardiging aanwezig bij de officiële handeling.  

In december 2022 heeft het college met directeur en gemeentesecretaris en ons contactambtenaar een werkbezoek gebracht aan de Stichting. Hen werd een voorlichtingsfilm getoond en men kon zelf de reanimatie beoefenen. Het bezoek werd als zeer nuttig en zinvol ervaren.

Financieel overzicht 2022

Inkomsten:                                                                                                  

Clubkas actie Rabobank                                                        378,48

Donaties                                                                              3.800, —                        

Betaling reanimatie training                                                   70,-

                                                                                            ————— +

                                                                                            € 4.248,48                       

                                                                                              =======                                             

Uitgaven:

 Onkosten Rabobank                                                              173,50 

Webhosting                                                                             90,00

Onkosten stroomvergoeding privé aansluiting                        80,00

Aanschaf twee buitenkasten                                                   883,30

Eén nieuwe AED van bedrijvenkring                                  1.302,55

Eén nieuwe AED na donatie t.b.v. algemeen gebruik        1.327,62

Aanschaf van nieuwe pads verlopen datum                            83,93

Onderdeel kast t.b.v. temperatuur regeling                           353,93

Aanschaf van vier T-shirts voor herkenning                         123, 06

Plattegrond laten lamineren voor lezingen e.d.                       12,10

Vergader kosten                                                                       60,00

Klein materiaal voor onderhoud aan de kasten                        16,53

Diversen t.b.v. secretariaat                                                       14,49

                                                                                               ————- +  

                                                                                            € 4.521,01

                                                                                            ========

Situatie kasboek:

Saldo 1 januari 2022                                      € 4.799,38                  

Saldo 31 december 2022                               € 4.526,85

                       

De Stichting heeft bij haar oprichting een start kapitaal gekregen van de gemeente Zundert. Daarna zijn de inkomsten alleen maar via donaties of sponsering verkregen. De Stichting tracht een werkkapitaal te behouden voor haar functioneren.  Over het jaar 2022 hebben we € 273,53 in moeten leveren. Deze extra kosten zijn gemaakt voor een nieuw onderdeel van een kast. Kasten vallen namelijk buiten het onderhoudscontract.