Rabo ClubSupport 2022

Stichting Zundert Hartveilig dankt alle mensen, die op onze Stichting een stem hebben uitgebracht. Hiermee kunnen we Zundert nog meer Hartveilig maken. We hebben bijna 500 hulpverleners bij HartslagNu.

Geweldig resultaat en bent u ook al aangemeld dan wel uw AED?

Reanimatie trainingen

Beste mensen

Er waren maar vijf mensen opgegeven voor reanimatie trainingen in april 2022. Gezien het lage aantal hebben we besloten nu te stoppen met deze trainingen en weer te gaan starten in september 2022.

Met vriendelijke groet

Bestuur Stichting Zundert Hartveilig

Jaar- en Financieel verslag 2021

JAAR- en FINANCIEELVERSLAG 2021 VAN

STICHTING ZUNDERT HARTVEILIG

Doelstelling

De Stichting heeft zich ten doel gesteld om:

–Het aantal inwoners dat overlijdt aan een plotse hartdood in de gemeente Zundert te verminderen.

–Ervoor te zorgen dat er voldoende AED-apparaten beschikbaar zijn.

–Het stimuleren voor het opleiden van voldoende geoefende mensen en nieuwe mensen, die beschikbaar willen zijn en ingezet kunnen worden.

–Het stimuleren van gebruikmaking van HartslagNu voor bedrijven en particulieren.

Bestuur

Het bestuur bestond op 1 januari 2021 uit de volgende personen;

Voorzitter:      De heer R. Disseldorp, voormalig huisarts in Rijsbergen.

Secretaris:      De heer P. Maas, oud-voorzitter EHBO Rijsbergen.

Penningmeester: De heer J. Koetsenruijter, oud-voorzitter EHBO Zundert.

Lid:           De heer J. Segers, voormalig brandweercommandant in Zundert.

Gedurende het jaar zijn er veranderingen gekomen door het overlijden van de heer J. Segers en het stoppen per juni 2021 van de heer Maas als bestuurslid.

Het bestuur kon worden aangevuld met de heer A. Peemen uit Rijsbergen.

Verder heeft Jarno van Nispen uit Zundert interesse getoond voor een bestuursfunctie binnen de Stichting. Dit moet nog worden geformaliseerd.

Nu bestaat het bestuur van de Stichting Zundert Hartveilig uit:

Voorzitter                               : Vacature

Secretaris/penningmeester   : De heer J. Koetsenruijter uit Zundert;

Lid                                           : De heer A. Peemen uit Rijsbergen;

Aspirant lid                             : De heer J. van Nispen uit Zundert.

Het bestuur is drie keer bij elkaar geweest om overleg te voeren, over de lopende zaken van de Stichting. Daarnaast is er twee keer overleg geweest met de nieuwe contactambtenaar Veiligheid, M. Koppen van de gemeente Zundert. Veel communicatie gebeurt via e-mail.

Er komen duidelijke afspraken met de gemeente Zundert om als eigenaar van de AED’s te gaan functioneren en de Stichting het beheer. Het betreft de AED’s die nu in eigendom zijn van de gemeente en van de Stichting.

Hiertoe wordt gestreefd om in 2022 een convenant op te stellen. Dit zou dan totaal gaan om vijftig AED’s, die 24-uur beschikbaar zijn in de gemeente Zundert.

Het bestuur is bezig met de aanpassing van de Statuten in verband met de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen. Daartoe heeft het bestuur een bestuursreglement opgesteld, naast het privacyreglement.

Er is het afgelopen jaar overeenstemming bereikt over een vergoeding voor het laten hangen van een AED-kast aan een particuliere woning.

Van de Nederlandse Hartstichting heeft de Stichting een AED met buitenkast gekregen om de gehele gemeente Zundert 6-minuten Zone te laten worden. Er was nog een blinde vlek tussen Zundert en Klein Zundert, maar met deze AED aan het Stokperdje te Zundert kon dit worden opgeheven. De gemeente voldoet nu hiermee aan de eis van de 6-minuten Zone.

HartslagNu

De Stichting heeft in haar doelstelling opgenomen dat ze het aanmelden bij HartslagNu stimuleert, zowel van AED’s als hulpverleners.

HartslagNu is één landelijk systeem om burgerhulpverleners te alarmeren.

Eén bestuurslid van de Stichting is via HartslagNu beheerder van het systeem en krijgt bericht als geldigheidsdata van aangemelde pads verlopen. Zo krijgt de beheerder automatisch bericht als er een oproep HartslagNu is geweest en met daarbij de mogelijk gebruikte AED’s. Mensen van het bestuur gaan dan ter plaatse kijken of er een AED daadwerkelijk is gebruikt. Dit gaat eventueel in samenspraak met de leverancier, die ook contract houder is voor het onderhoud van de AED’s, zijnde AED-partners.

Daarnaast wordt nu geregeld preventief een AED gehaald en dan is er geen code bekend bij de gebruiker. Het is daarom wenselijk om niet meer met afgesloten kasten te gaan werken. Hierdoor zijn de AED’s voor iedere gebruiker te halen. In 2022 zullen daartoe afspraken gemaakt gaan worden.

Binnen de gemeente Zundert zijn momenteel zo’n 463 inwoners aangemeld bij HartslagNu. Daarnaast zijn 62 AED’s geregistreerd. Helaas hebben nog niet alle bedrijven of particulieren, die in het bezit zijn van een AED deze registratie gedaan. De Stichting weet dat er totaal al meer dan 70 AED’s in omloop zijn, inclusief de geregistreerde.

HartslagNu oproepen

Afgelopen jaar zijn 23 meldingen HartslagNu geweest en is door de meldkamer drie keer verzocht een AED preventief te halen.

 Hiermee is aangetoond, dat de AED 26 keer zou worden ingezet. Een hoog aantal ten opzichte van voorgaande jaren. Met de annuleringen is het dan toch nog 21 keer, wat ook hoger ligt dan het jaar hiervoor.

 Van de 23 meldingen zijn:

5 meldingen door de meldkamer om diverse redenen geannuleerd;

6 mensen waren al overleden of ter plaatse overleden ondanks alle hulp;

8 patiënten zijn de gegevens bij de Stichting niet bekend;

4 mensen zijn met ritme naar het ziekenhuis gegaan;

Opleiding.

Sinds 2021 heeft Stichting Zundert Hartveilig Zundert de organisatie en administratie op zich genomen om nieuwe reanimatie- en herhalingslessen te organiseren van niet EHBO leden.

Deze lessen zullen worden gefaciliteerd door de EHBO-vereniging Zundert of door een andere partij.

De reanimatie trainingen in Rijsbergen of op locatie, wordt door de Stichting in eigen beheer gefaciliteerd met in bruikleen gegeven reanimatiemateriaal van EHBO-vereniging Zundert.

Om dit allemaal in goede banen te leiden is er een contactpersoon tussen de EHBO-vereniging en Stichting Zundert Hartveiling, zijnde Rianne van de Broek.

Het afgelopen jaar konden veel trainingen niet doorgaan, vanwege de corona maatregelen.

Er zijn maar 10 trainingen geweest, waarvan twee bij een Buurtschap en een bij een voetbalvereniging. Er werd één basiscursus gegeven met 13 deelnemers.

Totaal hebben 82 mensen de herhalingstraining gevolgd.

Financieel overzicht 2021

Inkomsten:                                                                           

Clubkas actie Rabobank                                                        310,87

Donaties                                                                                  120,–

Betaling reanimatie training                                                    25,–

Vergoeding defecte deksel door de gemeente                       141,57

————- +

                                                                                            € 597,44

========

Uitgaven:

Onkosten Rabobank                                                              180,66

Webhosting van twee jaar                                                     130,00

Onkostenvergoeding privé aansluiting voor de

Jaren 2019 – 2020 – 2021                                                     150,00

Onkosten nieuwe kap voor buiten AED-kast                       141,57

Onkosten gegevens bij Kamer van Koophandel                        0,02

Aanschaf buitenkast t.b.v. bedrijvenkring                             532,52

————- +

                                                                                             € 1.159,77

=========

Situatie kasboek:

Saldo 1 januari 2021                                      € 5.361,51

Saldo 31 december 2021                               € 4.799,38

De Stichting heeft bij haar oprichting een start kapitaal gekregen van de gemeente Zundert. Daarna zijn de inkomsten alleen maar via donaties of sponsering verkregen. De Stichting tracht een werkkapitaal te behouden voor haar functioneren.

Landelijke cijfers van HartslagNu.

Wat is het fijn, te mogen constateren dat het aantal burger hulpverleners en AED’s zijn toegenomen.

Thans:

237.731 burger hulpverleners, is een groei van 7,3 %

23.778 AED’s, is een groei van 12,8 %  [24-uur inzetbaar]

Wist u dat er in 2020:

11.901 reanimatiemeldingen waren, zijnde een groei van 8,1 %

in 99,9 % van de gevallen burger hulpverleners zijn opgeroepen;

in 91,3 % van de oproepen een AED is gevonden en gealarmeerd;

in 73,5 % van de oproepen dit door burger hulpverleners is geaccepteerd;

in 70,1 % van de oproepen de reanimatie is gestart door burger hulpverleners.

Stichting Zundert Hartveilig bedankt haar inwoners die hieraan een bijdrage leveren en daarmee de overlevingskansen in onze gemeente mede verhogen na een hartfalen.

Tevens wenst de Stichting u allen fijne Kerstdagen en een goed, gezond 2022 toe.

Bedankt voor uw stem

Afgelopen week hebben wij de kaart van de Rabobank mogen ontvangen vanuit de Rabo ClubSupport 2021 met een bedrag van liefst  310,87 Euro. 

Alle stemmers heel hartelijk bedankt.

STEM OOK OP ONS

Stichting Zundert Hartveilig doet dit jaar weer mee aan Rabo Clubsupport. Jouw stem  is geld waard! Kunnen wij rekenen op die van jou? Kijk op: Rabobank.nl/clubsupport

Van 4 tot/met 25 oktober a.s. kunt u uw stem kenbaar maken voor Clubsupport, waar Stichting Zundert Hartveilig ook onderdeel vanuit maakt. Alle leden van Rabobank de Zuidelijke Baronie mogen hun stem uitbrengen op hun vereniging, stichting of organisatie in het werkgebied van de Rabobank.

Wilt u Zundert Hartveilig een (financieel) steuntje in de rug geven, denk dan aan ons.

Met reanimatie en een AED kunnen we mensen levens redden. Dus stem ook op Stichting Zundert Hartveilig tijdens deze actie!

Stemmen kan via: https://www.rabobank.nl/clubsupport de Rabobank app.

Alvast hartelijk voor uw stem.

Stichting Zundert Hartveilig

Werken naar niet afgesloten kasten.

De AED

 In de gemeente Zundert zijn ruim zestig AED’s, waarvan ongeveer veertig altijd bereikbaar zijn.

Daarnaast zijn er ruim VIERHONDERD vrijwilligers, die aangemeld zijn bij HartslagNu. Dit is een

oproepsysteem welke door de meldkamers in werking kan worden gezet. De mensen worden

opgeroepen als er een melding is van hartfalen. In de oproep wordt dan een code naar de

hulpverleners gestuurd, waarmee zij de kast kunnen openen.

 Let op, de AED gaat niet werken bij een totale hartstilstand, maar alleen als er sprake is bij kamer fibrilleren. Dit wil zeggen, dat het hart wel trilt, maar niet effectief pompt. Bij een stilstaand hart is alleen maar een goede reanimatie mogelijk. 

Wat door de meldkamer steeds meer wordt gedaan, is dat bij een melding van onwel wording gevraagd wordt om alvast maar een AED te gaan halen, mocht de toestand van de patiënt slechter worden dan is er al een AED.   

Wij zijn als Stichting daarom met de gemeente Zundert [die eigenaar is van de vele AED’s] in overleg om de AED kasten niet meer af te sluiten. Er is dan meer tijdwinst en iedereen kan dan een AED

halen zonder dat er een oproep is van HartslagNu. 

De kast in de Prinsenstraat bij de SNS-bank is nu een nieuwe kast zonder slot of code. Deze kast kan men openen, door met beide handen de klep naar voren te trekken en dan de AED te pakken. 

De bedoeling is nu om alle 24-uurs kasten op deze wijze te gaan uitrusten. De gemeente Zundert en wij als Stichting zijn hier druk mee bezig. 

De AED-kast bij het Stokperdje kun je ook al openen zonder code en dat is al de tweede kast.

Jan Koetsenruijter

Bestuurslid/beheerder Stichting Zundert Hartveilig.

 

Nieuwe richtlijnen reanimatie na corona.

ProRail en NS werken mee aan uitbreiding AED-netwerk

ProRail en NS gaan binnen nu en 9 maanden op alle stations in Nederland een AED plaatsen. Het gaat in totaal om 715 AED’s. De uitbreiding van het AED-netwerk is op 14 juli begonnen met de plaatsing van twee AED’s op station Culemborg.

Het doel is dat over 9 maanden elk station minimaal beschikt over 1 AED die 24/7 beschikbaar is en is aangemeld bij HartslagNu. Nu hangen op 50 van de 400 stations in Nederland AED’s.

Waar komen de AED’s?
De nieuwe stations-AED’s worden zo opgehangen zodat ze dag en nacht te bereiken zijn vanaf het station en vanuit de directe omgeving van het station. Het gaat om AED’s die hangen op:

  • kleine stations,
  • in de centrale hal van (grote) stations,
  • op looproutes (bij in- en uitgangen),
  • op pleinen voor de stations.

Beheer van de AED’s
NS en ProRail beheren de AED’s op de stations in samenwerking met de AED-leverancier. Het beheer kan niet worden gedaan door lokale verenigingen of stichtingen.

Kasten met pincode
De AED-kasten op de stations krijgen een pincode. In de HartslagNu-oproep ontvangen burgerhulpverleners deze code om de kast te kunnen openen. De kasten zijn ook te openen door medewerkers van NS en ProRail. Op de kast zelf staat ook een telefoonnummer dat men in een noodsituatie kan bellen om de buitenkast te openen.

AED’s van eigen bhv-organisatie

Op veel stations is een eigen bhv-organisatie actief. NS en ProRail alarmeert deze bedrijfshulpverleners bij een calamiteit op het station. Ook heeft de bhv-organisatie eigen AED’s op de stations hangen. Deze AED’s zijn vaak niet openbaar toegankelijk, omdat ze bijvoorbeeld achter de incheckpoortjes hangen. Deze AED’s alarmeert HartslagNu niet. De AED’s zijn in noodsituaties wel te gebruiken door het telefoonnummer op de kast te bellen.

Veiligheid voorop!
Wij wijzen burgerhulpverleners erop dat wanneer zij worden opgeroepen een AED op een station te halen, dit veilig te doen. De regels van het station gelden ook in deze situatie. Lopen over het spoor, een dichte slagboom negeren of over incheckpoortjes springen is uiteraard niet toegestaan.

Oproep HartslagNu

Bij verlopen scholing blijven wij alarmeren

Beste partner,

HartslagNu blijft burgerhulpverleners met een verlopen scholing alarmeren tot 1 mei 2022. Dit om iedereen de tijd te geven een reanimatietraining te volgen.

Beste burgerhulpverleners willen jullie na het volgen van de training je scholingsdatum aanpassen in je HartslagNu-account? Bedankt!