Jaarverslag HartslagNu 2022

   

JAAR- en FINANCIEELVERSLAG 2022 

VAN STICHTING ZUNDERT HARTVEILIG

Doelstelling.

De Stichting heeft zich ten doel gesteld om:

–Het aantal inwoners dat overlijdt aan plotseling hartfalen in de gemeente Zundert te

   verminderen.

–Ervoor te zorgen dat er voldoende AED-apparaten beschikbaar zijn.

–Het stimuleren voor het opleiden van voldoende geoefende mensen en nieuwe mensen,

   die beschikbaar willen zijn en ingezet kunnen worden om te reanimeren.

–Het stimuleren dat bedrijven en particulieren zich aanmelden bij HartslagNu om ingezet te

   kunnen worden.

–Het stimuleren om AED’s aan te melden bij HartslagNu en deze update te houden.

Hoe te bereiken.

De Stichting organiseert reanimatie lessen, zowel nieuwe als herhalingstrainingen.

De Stichting controleert met regelmaat de beschikbare 24-uur AED’s.

De Stichting is lid geworden van Reanimatiepartners.

De Stichting heeft het beheer op zich genomen van ongeveer 46 AED’s.

De Stichting heeft meegewerkt aan een gebied dekkend netwerk van AED’s.

De Stichting wil particulieren en bedrijven benaderen om eigen AED’s aan te melden bij HartslagNu.

De Stichting vraagt tijdens de trainingen aandacht voor HartslagNu.

De Stichting draagt zorg voor promotie van haar activiteiten.

Bestuur.

Het bestuur bestond op 1 januari 2022 uit de volgende personen;

Voorzitter:                                    De heer R. Disseldorp, voormalig huisarts in Rijsbergen.

Secretaris/Penningmeester:        De heer J. Koetsenruijter, Zundert.

Lid:                                              De heer A. Peemen, Rijsbergen.

Het bestuur kon worden aangevuld met de heer A. Peemen uit Rijsbergen. Echter lopende het jaar heeft hij zijn functie ter beschikking gesteld.  Verder is de heer R. Disseldorp begin 2022 overleden.

We zijn toen naarstig op zoek gegaan naar nieuwe mensen en via persoonlijke gesprekken en advertentie in de Zundertse Bode hebben zich nieuwe mensen aangemeld.

Nu bestaat het bestuur op 31 december 2022 uit:

Voorzitter                               : De heer M. Vermeeren uit Zundert;

Secretaris/penningmeester   : De heer J. Koetsenruijter uit Zundert;

Lid                                           : De heer J. van Nispen uit Zundert;

Lid                                           : Mevrouw R. van den Broek, namens EHBO Zundert;

Lid                                           : Dhr. J. Huisman, uit Rijsbergen.

Lid                                           : Mevr. F. Heutmekers, uit Zundert.

Lid                                           : Mevr. I. Sprenkels, uit Rijsbergen.

Dit voltallig bestuur is nog maar een keer bij elkaar geweest om overleg te voeren en om kennis te maken. Daarnaast is er met een afvaardiging twee keer overleg geweest met de nieuwe contactambtenaar Veiligheid, M. Koppen van de gemeente Zundert.

Begin 2022 is drie keer overleg geweest met enkele adspirant bestuursleden om te komen tot een voltallig bestuur. Veel communicatie gebeurde via e-mail, WhatsApp of telefonisch.

Er is gevraagd om een convenant met de gemeente Zundert. Voorstel is om de gemeente Zundert aan te wijzen als eigenaar van de AED’s en de Stichting het beheer. Het betreft de AED’s die nu in eigendom zijn van de gemeente en van de Stichting.

Dit zou dan gaan om 50 AED’s, die 24-uur beschikbaar zijn in de gemeente Zundert.

Het bestuur heeft in 2022 nieuwe Statuten gemaakt in verband met de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen. Vervolgens heeft het bestuur een bestuursreglement opgesteld, naast het privacyreglement.

HartslagNu

De Stichting heeft in haar doelstelling opgenomen dat ze het aanmelden bij HartslagNu stimuleert, zowel van AED’s als hulpverleners.

HartslagNu is één landelijk systeem om burgerhulpverleners te alarmeren.

Eén bestuurslid van de Stichting is via HartslagNu beheerder van het systeem en krijgt bericht als geldigheidsdata van aangemelde pads verlopen. Zo krijgt de beheerder automatisch bericht als er een oproep van HartslagNu is geweest en met daarbij de mogelijk gebruikte AED’s. Mensen van het bestuur gaan dan ter plaatse kijken of er een AED daadwerkelijk is gebruikt. Dit gaat eventueel in samenspraak met de leverancier, die ook contract houder is voor het onderhoud van de AED’s, zijnde AED-partners.

Daarnaast wordt nu geregeld preventief een AED gehaald en dan is er geen code bekend bij de gebruiker. Het is daarom wenselijk om niet meer met afgesloten kasten te gaan werken. Hierdoor zijn de AED’s voor iedere gebruiker te halen. In 2023 zullen daartoe nog verdere afspraken gemaakt gaan worden.

De Stichting is wel bezig om bij het verplaatsen van de AED of aankoop nieuwe AED’s de kasten niet meer te voorzien van een code. Daarom zijn er nu al 7 AVIA kasten zonder code.

Binnen de gemeente Zundert zijn momenteel zo’n 463 inwoners aangemeld bij HartslagNu. Daarnaast zijn 66 AED’s geregistreerd. Helaas hebben nog niet alle bedrijven of particulieren, die in het bezit zijn van een AED deze registratie gedaan.

HartslagNu oproepen

Afgelopen jaar zijn 22 inzetten AED’s geweest. Hiervan is door de meldkamer 8 keer verzocht een AED preventief te halen en waren er 12 reanimaties.

Daarnaast werd 1 AED gehaald voor grondgebied Etten-Leur en werd 1 oproep geannuleerd.

Duidelijk is wel dat het aantal meldingen voor preventief halen is toegenomen. Een afgesloten kast is dan fataal, want de code wordt niet gestuurd en is bij de meldkamer niet bekend. Reden voor de Stichting om over te gaan op niet afsluitbare kasten. Al veel AED’s zijn voorzien van een soort track en trace systeem. Hierdoor moet dit nu geen probleem meer zijn.   

 Van de 22 meldingen zijn:

1 melding door de meldkamer geannuleerd;

1 AED nodig op het grondgebied van Etten-Leur;

8 keer opdracht van de meldkamer om AED preventief te halen;

12 keer HartslagNu inzet;

Hiervan is het volgende bekend:

3 mensen zijn met ritme naar het ziekenhuis gegaan;

2 mensen waren vermoedelijk ter plaatse al overleden;

7 mensen weten we de afloop niet van;

HartslagSamen – voor partners.

HartslagSamen is voor iedereen die betrokken is geweest bij een reanimatie. Men kan dan via HartslagSamen in contact komen met elkaar. Mensen die een hartstilstand hebben overleefd, familie en vrienden van het slachtoffer, professionele hulpverleners en burgerhulpverleners kunnen allemaal terecht bij HartslagSamen.

Binnenkort kan men via het HartslagNu-account aangeven of je wilt deelnemen aan HartslagSamen.

HartslagSamen is een initiatief van HartslagNu.

Opleiding.

In 2022 kon weer begonnen worden met trainingen. Er was nog wel aandacht voor coronamaatregelen. 113 mensen hebben de reanimatietraining gevolgd en 16 mensen zijn voor reanimatie opgeleid. Er is aan particulieren lesgegeven, maar ook aan mensen van buurtpreventie, bij bedrijven en voetbal verenigingen.

Bijzonderheden.

In 2022 is camping Priem overgenomen door een nieuwe exploitant en dit is camping Buijsse Heide gaan heten. De nieuwe mensen hadden geen bezwaar om de AED daar te laten hangen, zodat dit is voortgezet.

In maart 2022 heeft de COOP in Wernhout een eigen AED aangeschaft welke in de winkel is gehangen. Tijdens openingstijden is deze AED beschikbaar voor de omgeving. Stichting Zundert Hartveilig was met een afvaardiging aanwezig bij de officiële handeling.  

In december 2022 heeft het college met directeur en gemeentesecretaris en ons contactambtenaar een werkbezoek gebracht aan de Stichting. Hen werd een voorlichtingsfilm getoond en men kon zelf de reanimatie beoefenen. Het bezoek werd als zeer nuttig en zinvol ervaren.

Financieel overzicht 2022

Inkomsten:                                                                                                  

Clubkas actie Rabobank                                                        378,48

Donaties                                                                              3.800, —                        

Betaling reanimatie training                                                   70,-

                                                                                            ————— +

                                                                                            € 4.248,48                       

                                                                                              =======                                             

Uitgaven:

 Onkosten Rabobank                                                              173,50 

Webhosting                                                                             90,00

Onkosten stroomvergoeding privé aansluiting                        80,00

Aanschaf twee buitenkasten                                                   883,30

Eén nieuwe AED van bedrijvenkring                                  1.302,55

Eén nieuwe AED na donatie t.b.v. algemeen gebruik        1.327,62

Aanschaf van nieuwe pads verlopen datum                            83,93

Onderdeel kast t.b.v. temperatuur regeling                           353,93

Aanschaf van vier T-shirts voor herkenning                         123, 06

Plattegrond laten lamineren voor lezingen e.d.                       12,10

Vergader kosten                                                                       60,00

Klein materiaal voor onderhoud aan de kasten                        16,53

Diversen t.b.v. secretariaat                                                       14,49

                                                                                               ————- +  

                                                                                            € 4.521,01

                                                                                            ========

Situatie kasboek:

Saldo 1 januari 2022                                      € 4.799,38                  

Saldo 31 december 2022                               € 4.526,85

                       

De Stichting heeft bij haar oprichting een start kapitaal gekregen van de gemeente Zundert. Daarna zijn de inkomsten alleen maar via donaties of sponsering verkregen. De Stichting tracht een werkkapitaal te behouden voor haar functioneren.  Over het jaar 2022 hebben we € 273,53 in moeten leveren. Deze extra kosten zijn gemaakt voor een nieuw onderdeel van een kast. Kasten vallen namelijk buiten het onderhoudscontract.

Geplaatst in Geen categorie.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *